Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu społecznościowego i-Portret.pl dostępnego pod adresem www.i-portret.pl zwanego dalej "Serwisem".
W regulaminie określone są prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z Serwisu.
Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest akceptacja Regulaminu i założenie Konta.

Definicje przedstawione w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin - dokument dostępny pod adresem http://i-portret.pl/terms_of_use.php regulujący poprzez zawarte warunki, zasady korzystania z Serwisu Społecznościowego i-Portret.pl,

Serwis - Serwis społecznościowy znajdujący się pod adresem http://i-portret.pl świadczący bezpłatne usługi publikacji zdjęć (portretów) oraz bezpłatną komunikację pomiędzy Użytkownikami,

Administrator - administrator prowadzący Serwis społecznościowy znajdujący się pod adresem http://i-portret.pl,

Dane - zdjęcia (portrety) i treści publikowane na łamach Serwisu poprzez Użytkowników, którze publikowane są samodzielnie i dobrowolnie,

Konto - przypisane Użytkownikowi miejsce na serwerze które Użytkownik administruje dodając Dane Osobowe, służące do uzyskania pełnego dostępu do Serwisu,

Dane osobowe - prawdziwe dane wprowadzone przez Użytkownika samodzielnie i dobrowolne określające jego identyfikację,

Nazwa użytkownika - nazwa Użytkownika jednoznacznie go określająca (unikalna) składająca się z ciągu znaków wprowadzona podczas Rejestracji Konta,

Rejestracja Konta - proces utworzenia Konta Użytkownika poprzez uzupełnienie Danych Osobowych znajdujących się pod adresem http://i-portret.pl/join.php, akceptację Regulaminu ora aktywaję Konta poprzez link aktywacyjny przesłany na adres E-mail Użytkownika,

Użytkownik - Osoba która pomyślnie przeszła proces Rejestracji Konta akceptując niniejszy Regulamin, posiadająca Konto w Serwisie,

Osoba - osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną,

E-mail - skrzynka pocztowa posiadająca przypisany indywidualnie adres (adres E-mail) z wykorzystaniem którego Osoba można odbierać i wysyłać wiadomości,

Portret - zdjęcie Użytkownika przedstawiające Użytkownika, Portretu nie stanowi zdjęcie na którym nie ukazany jest Użytkownik.Użyteczność serwisu

Serwis społecznościowy umożliwia Użytkownikom między innymi:

- publikację zdjęć Użytkowników (Portretów) przedstawiające ich samych, zabroniona jest publikacja zdjęć innych niż przedstawiających Użytkownika, w tym zdjęcia przedmiotów, naturę, krajobrazy na których nie przedstawiony jest Użytkownik,

- udostępnianie informacji powiązanych ze zdjęciami Użytkowników w szczególności opisów do Portretów i komentarzy,

- wymianę informacji z innymi Użytkownikami poprzez przesyłanie prywatnych wiadomości oraz udział w czacie.

Użytkowanie Serwisu nie dopuszcza:

- publikacji zdjęć niecenzuralnych, nielegalnych, obrażająych innych Użytkowników,

- publikacji zdjęć nie będących ich własnością,

- publikacji zdjęć przedstawiających Osobę inną niż Użytkownik,

- publikacji zdjęć które nie przedstawiają samego Użytkownika a przedmioty, naturę, krajobrazy,

- publikacji informacji niezwiązanych z udostępnionym Portretem, treści niecenzuralnych, obrażąjących innych Użytkowników.Treść Regulaminu:

1. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu znajdującego się pod adresem http://i-portret.pl/terms_of_use.php. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich bezwględnego przestrzegania.

2. Rejestracja w Serwisie a także korzystanie ze wszystkich jego funkcjonalności jest bezpłatne.

3. Po procesie Rejestracji w celu aktywacji konta użytkownik zobowiązany jest do aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres E-mail Użytkownika.

4. Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki Regulaminu.

5. Użytkownik Konta podczas Rejestracji zobowiązany jest do podania Danych Osobowych zgodnych z prawdą w tym: swojego imienia i nazwiska, płci, daty urodzin, krótkiego opisu.

6. Użytkownik w dowolnej chwili może usunąć swoje Konto poprzez odnośnik "Usuń konto" dostępny po zalogowaniu się w Serwisie lub wysyłając prośbę o usunięcie Konta do Administratora.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

8. Administrator ma prawo zmienić lub usunąć (tymczasowo lub na stałe) Serwis lub jakąkolwiek jej część bez uprzedzenia i potwierdzić, Administrator nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek zmianę lub usunięcie.

9. Administrator ma prawo w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki Regulaminu, a dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie uważane za akceptację takiej zmiany.

10. Serwis może zawierać linki do stron internetowych Osób trzecich, które są kontrolowane i obsługiwane przez innych. Jakikolwiek link do innych stron internetowych nie jest potwierdzeniem takich stron, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność takich stron.

11. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej w Serwisie i jej zawartość (w tym projekt Serwisu, tekst, grafika i całe oprogramowanie oraz kody źródłowe związane z Serwisem) są własnością lub są licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane przez Serwis zgodnie z prawem.

12. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do treści wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Żadna treść nie może być pobierana, kopiowana, reprodukowana, przekazywana, przechowywana, sprzedawana lub rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Nie obejmuje to pobierania, kopiowania i / lub drukowania stron Serwisu w celu osobistego, niekomercyjnego użytku domowego.

13. Serwis jest udostępniany bez żadnego oświadczenia ani poparcia, bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym między innymi domniemanych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, naruszenia, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.

14. W zakresie dozwolonym przez prawo, Serwis nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty lub szkody (w tym, bez ograniczeń, utratę działalności, możliwości, danych, zysków) wynikające z lub w związku z korzystaniem z Serwisu.

15. Administrator nie gwarantuje, że funkcjonalność Serwisu będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że wady zostaną naprawione lub że Serwis lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub czegokolwiek, co może być szkodliwe lub destrukcyjne.

16. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność działania Serwisu za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniedbania występującego w Serwisie.

17. Zgadzasz się zabezpieczyć przed wszelkimi zobowiązaniami, opłatami prawnymi, odszkodowaniami, stratami, kosztami i innymi wydatkami w związku z roszczeniami lub postępowaniami przeciwko działaniom Serwisu które wynikają z naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu lub innych zobowiązań wynikających z korzystania z Serwisu.

18. Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków Regulaminu zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu przez dowolny sąd właściwy, wówczas warunki niniejszego Regulaminu zostaną zerwane, a pozostałe warunki Regulaminu pozostaną w mocy i będą obowiązywać oraz nadal będą wiążące i wykonalne.

19.Niniejsze warunki Regulaminu będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem, a Ty niniejszym poddasz się wyłącznej jurysdykcji sądów. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.